Laktismata = Basic Kicks

 

 

Foot strikes

1,Ball of Foot

2, Foot Edge

3, Achilles Heel

4, Sole

5, Instep

6, Knee

8, Shin

 

 

 

Pento Herolave

Ptoti

Deftera

Triti

Tetarti

Pemti

 

Ktipimata Aniktis palamis = open Heng strate

Esoteriki

Racheos

Vaseos

Theseos

Daktilon

 

 

Techikai Pieseos Epi Nevroseos = Pressing Point Technichs

Daktilon

Racheos Daktolon

Agkonon

Gonaton

Pternon

 

Pento Podolavi

Proti

Deftera

Triti

Tetarti

Pemti

 

 

 

Laktismata

Interpretation of Kicking

Laktisma = Kick

Amprostio Laktisma = Front Kick

Plagio Laktisma = Side Kick

Eimikiklio Laktisma = Roundhouse Kick

Empistio Laktisma = Back Kick

Kato Ahilios Laktisma = Low Sweep Kick, using heel

Ano Ahilios Laktisma = Hook Kick , using heel

Dihaloto Laktisma = Hook Kick

Spathato Laktisma = Axe Kick

Exoteriko Laktisma = Outside Kick

Esotetiko Laktisma = Inside Kick

Patito Laktisma = Straight up Kick ,using ,heel,ball,sole of footor, ball, of foot

Toxodis Laktisma = Snap Kick,frond,roundhouse,back,side

Mitos Laktisma =Tips of toes

Laktismata,kontinis apostaseos,makrinis apostaseos ,eksepafis

 

 

 

Empidon Lax(Jumping Kicks)

 

Flyng kicks,front,side,roundhouse,back,and 360.

Emprostio Enaerio Laktisma = Front Fly Kick

Empisteo Enaerio Laktisma = Back Fly Kick

Plagio Enaeria Laktisma = Side Fly Kick

Eimikiklio Enaeria Laktisma = 180 degree Fly Kick

Kikliko Enaeria Laktisma = 360 degree Fly Kick

Psalidi Enaeria Laktisma = Full Scissor Kick to Chin

Kangouro Laktisma = Kangaroo Kick

Patima = Stomping one’s foot

 

 

HOME